"Tạo hóa không tạo ra điều gì để bỏ đi. Bất cứ một con người nào sinh ra cũng có duyên cớ." - Đó chính là tâm sự từ người cha của một kỷ lục gia mắc hội chứng tự kỷ.

TRỌN BỘ