Thông qua câu chuyện của những người được vinh dự may áo Bác Hồ qua các thời kỳ; Ngày 2/9/1945, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ngày Bác mất, và sau này, may áo Bác Hồ trong lăng, bộ phim sẽ nêu bật tấm gương Đạo đức ngời sáng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, dưới con mắt của những người công nhân bình thường được vinh dự may áo Bác Hồ, bộ phim sẽ phần nào lý giải, cùng như phê phán hiện tượng tha hóa đạo đức trong lối sống của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam trong đời sống xã hội hiện nay.

TRỌN BỘ