Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc thành công rất tốt đẹp. Tổ chức thành công cuộc bầu cử sẽ tiếp tục góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay.

TRỌN BỘ