Thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đã và đang tiếp cận những thành tực khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Yêu cầu đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ là đòi hỏi cấp bách trong xã hội. Và càng có nhiều người trẻ đam mê nghiên cứu sáng tạo thì đất nước sẽ càng tiến nhanh, tiến xa và bền vững.

TRỌN BỘ