Nước Pháp trăm năm qua đang cất giữ những bí mật về một người An Nam đến từ Đông Dương. Người dân thuộc địa ấy đã khiến bộ máy cai trị thực dân Pháp dành hết tâm lực theo dõi trong nhiều tập kỷ. Nhất cử nhất động của ông đều được ghi lại tỉ mỉ trong hàng vạn trang lưu trữ, khối di sản thông tin quan trọng của nước Pháp.

TRỌN BỘ