Vào thời điểm này năm ngoái, những chính sách đầu tiên hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi COVID-19 được ban hành và trong cả năm thì liên tục có những chính sách hỗ trợ khác. Những chính sách này đã giúp cộng đồng doanh nghiệp phần nào vượt qua được những khó khăn. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều những chính sách chỉ nằm trên giấy trong thời gian dài do thiếu tính thực tế hoặc quá chặt chẽ.

TRỌN BỘ