Mạng lưới y tế cơ sở là lực lượng gần dân nhất, nắm địa bàn nhanh nhất. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, tuyến y tế cơ sở sẽ là nơi ngay lập tức tiếp nhận, sàng lọc, điều tra và truy vết ca bệnh. Nhưng với lực lượng mỏng, trang thiết bị hạn chế khiến y tế cơ sở ở một số nơi chưa phát huy hết vai trò khi dịch bệnh ập đến. Vậy phải đầu tư và sắp xếp lại như thế nào đối với tuyến y tế cơ sở để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh?

TRỌN BỘ