Tỉnh Kon Tum là 1 trong những nơi nóng về tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Thế nhưng sau gần 5 năm triển khai Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số", nhiều địa bàn của địa phương này đã cơ bản thực hiện có hiệu quả mục tiêu của đề án, qua đó đã giúp người dân xóa bỏ dần những quan niệm lạc hậu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.

TRỌN BỘ