Những nội dung chính đáng chú ý: Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm trình thư ủy nhiệm lên tổng thống Estonia; Đưa công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước; Cộng đồng người Việt tại Séc tham gia lễ hội các dân tộc thiểu số Babylonfest;...

TRỌN BỘ