Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc những ngày gân đây được thông quan chậm chỉ bằng 1/3 so với trước khi có dịch nhưng lượng xe hàng được đưa lên các cửa khẩu vẫn không ngừng tăng lên.

TRỌN BỘ