Xe khách bỏ bến để ra ngoài chạy dù. Tình trạng này ngày càng gia tăng tại các bến xe. Một nguyên nhân được cho là do vấn nạn xe dù, bến cóc. Xe dù, bến cóc không chỉ gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông; mà khi vấn nạn này chưa được dẹp bỏ, thì sẽ tạo sự cạnh tranh không bình đẳng trong vận tải khách tuyến cố định.

TRỌN BỘ