"Thiếu thì có nhà nước lo" & quan niệm "chỉ cần đủ ăn" đang làm các hộ dân ở các xã135 tiếp tục trong nhóm nghèo bền vững. Trong số 118 chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển KTXH cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, không ít chính sách còn chồng chéo phân tán thiếu tính hệ thống, nhiều chính sách chưa tạo động lực cho người nghèo vươn lên thoát nghèo

TRỌN BỘ