Bản tin có một số nội dung đáng chú ý: Đảm bảo công tác y tế ở mức cao nhất phục vụ Đại hội Đảng; Tăng cấp độ kiểm soát vơ sở phục vụ cách ly phòng dịch; Malaysia phát hiện nhiều ổ dịch tại nơi làm việc...

VIDEO LIÊN QUAN