Việc điều chỉnh các quy định hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần được xem là cần thiết để giữ vững vai trò của BHXH trong đảm bảo an sinh xã hội về lâu dài. Tuy nhiên từng chỉnh cần đảm bảo quyền lợi để người lao động ở lại hệ thống này.

VIDEO LIÊN QUAN