El nino sẽ ảnh hưởng đến nước ta đến hết năm 2016. Vì vậy năm nay được dự báo nắng nóng và khô hạn ở nhiều nơi còn khốc liệt hơn cả so với năm 2015.

VIDEO LIÊN QUAN