Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với thế giới, trên thực tế Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký đầu tư nước ngoài tăng dần từ 22,35 tỷ USD năm 2013 lên 35,46 tỷ USD vào năm 2018.

VIDEO LIÊN QUAN