Việc lợi dụng những thời điểm khó khăn của đất nước và nhân dân để chống phá đất nước của các thế lực thù địch, phản động không phải là mới. Chúng ta cũng đã thấy rõ động cơ bất lương này trong những ngày đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN