Nhìn lại văn hóa Việt Nam 35 năm đổi mới, bàn thảo chiến lược văn hóa đất nước tầm nhìn đến năm 2045… Đó là những nội dung quan trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc đã diễn ra ngày 24/11. Sau 35 năm đổi mới và đặc biệt là trong cuộc chiến chống COVID-19, đâu là những giá trị văn hóa con người Việt Nam cần được khẳng định, bồi đắp và phát huy?

VIDEO LIÊN QUAN