Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường, cần siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

VIDEO LIÊN QUAN