UBND Tp HCM vừa có văn bản gửi tới các sở ngành quận huyện yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ không phép

VIDEO LIÊN QUAN