Chủ tịch UBND quận 12 đề cập đến kinh phí khen thưởng do các cá nhân, tổ chức gửi về đóng góp và được Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận 12 quản lý. Đây là nguồn kinh phí để thực hiện chương trình chứ không phải là quỹ tài chính

VIDEO LIÊN QUAN