Cách đây 45 năm, vào ngày 25/4/1976, 23 triệu cử tri trên cả nước đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất - Quốc hội khóa VI đúng theo nguyên tắc dân chủ là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Khi đó, vấn đề hoàn thành thống nhất nước nhà có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì thế cuộc tổng tuyển cử 1976 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Chương trình xin được giới thiệu những hình ảnh tư liệu màu do Truyền hình Việt Nam giữ bản quyền sử dụng, trong đó có những hình ảnh lần đầu tiên được công bố.