Nhạc đơn giản không phải cầu kỳ. Xem xong video đừng hỏi yêu nước thì phải làm gì?