Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh trong diễn văn bế mạc.

VIDEO LIÊN QUAN