Tipsy Art là drinking & painting event đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, nơi để bạn vẽ, thưởng thức âm nhạc, đồ uống và giao lưu với mọi người. Tipsy Art là drinking & painting event đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, nơi để bạn vẽ, thưởng thức âm nhạc, đồ uống và giao lưu với mọi người.

VIDEO LIÊN QUAN