Tín ngưỡng là niềm tin, sự ngưỡng vọng của con người vào những điều siêu nhiên tạo nên đời sống tâm linh, tinh thần, góp phần giáo dục đạo đức xã hội và giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc… Tuy nhiên, ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan rất mong manh, nếu không suy nghĩ thấu đáo, chúng ta sẽ dễ sa đà vào mê tín, mù quáng tin vào những điều trái tự nhiên, phản khoa học.

VIDEO LIÊN QUAN