2,2 triệu lao động đã rời bỏ đô thị, nhà máy, khu công nghiệp để tránh dịch bệnh. Nhiều địa phương đã có lao động đang trở về hiện đã có những biện pháp ưu tiên, hỗ trợ lao động dịch chuyển quay lại nơi làm việc hoặc tìm việc làm mới.

VIDEO LIÊN QUAN