Sự phát triển thiếu kiểm soát của các làng nghề gây ra một số tác động tiêu cực tới môi trường sống. Chỉ tính riêng tại Hà Nội – địa phương có nhiều làng nghề nhất trong cả nước thì đã có đến gần nửa số đó là ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt, chỉ có một số ít làng nghề là không ô nhiễm.

VIDEO LIÊN QUAN