Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128 về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Theo đó, toàn quốc sẽ áp dụng việc phân loại 4 cấp độ dịch thay thế các quy định trong Chỉ thị 15, 16... Vậy những cấp độ này được đánh giá theo tiêu chí nào? Và những hoạt động nào được phép và không được phép theo 4 cấp độ?

VIDEO LIÊN QUAN