Trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, trên mạng xã hội có nhiều thông tin sai trái, bóp méo...

VIDEO LIÊN QUAN