Những nội dung đáng chú ý: Chấn hưng và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản;...

VIDEO LIÊN QUAN