Chiều nay 10/6 thảo luận vào dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu Quốc hội nhất trí rất cao với việc thông qua nghị quyết này, nhằm tạo hành lang pháp lý để phát huy tiềm năng lợi thế để Khánh Hòa phát triển trong thời gian tới.

VIDEO LIÊN QUAN