Cẩn trọng trong quy hoạch, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển là cách phát huy tốt nhất giá trị của di sản trong phát triển du lịch, kinh tế quốc gia.

VIDEO LIÊN QUAN