Mỗi kỳ Đại hội là dịp để chúng ta nhìn lại một chặng đường phát triển của đất nước, đề ra những chủ trương, đường lối để đưa đất nước phát triển ngang tầm với thời đại. Riêng với Tây Nguyên - khu vực từng được đánh giá là chậm phát triển, thì nay, Tây Nguyên không chỉ ổn định mà còn phát triển năng động. Đây là minh chứng rõ nét về tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.