Những nội dung chính đáng chú ý: VN-INDEX lên mức đỉnh lịch sử của 21 năm, những sự bất ngờ nhưng…có cơ sở; Thuế bất động sản- đường tới mục tiêu "thịnh vượng chung" tại Trung Quốc; Công ty Facebook đổi tên thành Meta, liệu có những thay đổi với người dùng Facebook

VIDEO LIÊN QUAN