Chính phủ Singapore đang đưa ra nhiều biện pháp, trong đó khuyến khích những người trẻ tuổi tham gia vào hoạt động kinh doanh này bên cạnh những hỗ trợ làm cho công việc này hấp dẫn và cải thiện thu nhập.

VIDEO LIÊN QUAN