Việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử, trụ sở khu phố hay trụ sở hành chính địa phương đã hoàn tất đúng quy định vào ngày 13/4. Thế nhưng, việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri vẫn được TP Hồ Chí Minh thực hiện đến sát ngày bầu cử. Bởi với một đô thị đặc biệt có đến hơn 13 triệu người lưu trú, biến động dân cư tại từng địa phương cũng rất lớn, đảm bảo quyền công dân cho cử tri không phải là chuyện đơn giản.