Việc phát triển 4G, 5G tại Hà Nội sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng của thành phố thông minh và tạo điều kiện để kinh tế số được phát triển

VIDEO LIÊN QUAN