Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, ngày 29/3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ. Theo Báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày vào sáng 24/3, trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn và các nhiệm vụ được phân công.