Sau hơn 2 ngày làm việc tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã hoàn thành tốt đẹp, làm rõ thực trạng và đưa ra giải pháp đối với nhiều vấn đề nóng, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của Quốc hội, của Chính phủ đối với cử tri, nhân dân cả nước.

VIDEO LIÊN QUAN