Những nội dung đặc sắc trong bản tin: Microsoft đã phá vỡ mạng lưới phát tán mã độc Trickbot; Cảm biến sinh học phát hiện Covid-19 trong 3 phút; Dịch vụ công trực tuyến đem lại nhều hiệu quả tích cực tại Hải Dương;...