Đảm bảo hài hòa lợi ích kinh doanh nhưng giữ gìn được bản sắc tiếng Việt là điều ngành quản lý và chính quyền địa phương hướng đến. Bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật, các cấp chính quyền cần tăng trách nhiệm giám sát, không chờ sai phạm diễn ra rồi mới kiểm tra, xử lý.

VIDEO LIÊN QUAN