Đại dịch COVID-19 đẩy nhiều người vào cảnh thất nghiệp. Nhưng đây cũng là lý do thúc đẩy một bộ phận người trẻ chủ động nghỉ việc để sống theo quan điểm YOLO - “You Only Live Once”. Người trong cuộc nói gì về quyết định “‘ngược chiều” này?