Số lượng phim Việt quá ít nên các rạp muốn chiếu cũng đành bất lực. Một thị phần lớn đành nhường lại cho phim ngoại. Trong khi đó, việc chỉ có lẻ tẻ vài đơn vị đủ tiềm lực để xuất nhập khẩu phim đã vô hình chung khiến các rạp bị lệ thuộc và không thể chủ động hoàn toàn về nguồn phim. Thực trạng này đã và đang diễn ra mà chưa có một giải pháp thoả đáng.

VIDEO LIÊN QUAN