"Chúng tôi đã không làm hết trách nhiệm của mình và đó một sai lầm lớn. Đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Tôi sáng lập Facebook, tôi điều hành nó và tôi chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra" - Nhà sáng lập Facebook trả lời trước Thượng viện Mỹ.

VIDEO LIÊN QUAN