Ngoài việc đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian dịch bệnh khó lường, vấn đề tạo việc làm cho lao động hồi hương đang được chính quyền nhiều địa phương quan tâm hỗ trợ.

VIDEO LIÊN QUAN