Đến nay, huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các đơn vị quân đội có liên quan để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xong cho 14 hộ dân sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Miếu Môn.