Nhận diện hàng Việt Nam là chương trình thường niên diễn ra trên quy mô toàn quốc, chương trình là một trong số các dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020.