Theo thống kê của Cục cảnh sát PCCC, hiện cả nước có gần 13.000 cơ sở mầm mon, trong đó khoảng 1/2 cơ sở đang có nguy hiểm về cháy nổ, tương đương là gần 6.300 cơ sở.

VIDEO LIÊN QUAN