Mạng internet phổ biến, giờ người ta xem bói, xem tướng qua mạng rồi nhiều hoạt động núp bóng tâm linh, mê tín dị đoan cũng thông qua môi trường mạng. Những biểu hiện lệch lạc về tín ngưỡng đang làm cho không gian mạng thêm phức tạp.

VIDEO LIÊN QUAN